Algemene voorwaarden Verkeersschool Noël Striekwold/ Verkeersschool Striekwold

 

 1. Striekwold h.o.d.n. Verkeersschool Noël Striekwold (hierna: Striekwold) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72919825en is gevestigd aan de Sniplaan 6, 7004BN te Doetinchem.

 

H.J.L.M. Striekwold h.o.d.n. Verkeersschool Striekwold (hierna: Striekwold) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09060703 en is gevestigd aan de Havenstraat 21, 7005 AG te Doetinchem.

 

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Leerling tot het verrichten van Diensten door Striekwold.
 3. CBR: de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen die
 4. Diensten: de diensten van Striekwold zijn het aanbieden van rijlessen en theorielessen.
 5. Leerling: de natuurlijke persoon van minstens 16 jaar oud die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die de overeenkomst (op afstand) aangaat met Striekwold. Indien de leerling nog geen 18 jaar of ouder is, wordt onder Leerling tevens verstaan ‘ouder’ of ‘wettelijke vertegenwoordiger’ wanneer de bepaling in de algemene voorwaarden betrekking heeft op het betalen van de lesprijs en/of andere kosten verband houdende met de Diensten door Striekwold.
 6. Lesmateriaal: alle informatie, gegevens en documentatie ten behoeve van de voorbereiding op een of meerdere (praktijk)examens.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Leerling en Striekwold, alsmede voorstellen van Striekwold voor Diensten die door Striekwold aan Leerling worden verstrekt en die door Leerling worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Striekwold waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Pakket: combinatie van de diensten omtrent het geven van rijlessen, het aanvragen van Examens, alsmede het uitvoeren van tussentijdse toetsen.
 9. Praktijkexamen: het praktijkonderzoek naar de rijvaardigheid verricht door stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
 10. Striekwold: de dienstverlener Diensten aan Leerling aanbiedt hierna: Striekwold.
 11. Theorie-examen: het examen naar de theoretische kennis omtrent rijvaardigheid en verkeersregels verricht door CBR.
 12. Tussentijdse toets: het praktijkonderzoek naar de vaardigheid met betrekking tot bijzondere verrichtingen in het verkeer verricht door Striekwold.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Striekwold, elke Overeenkomst tussen Striekwold en Leerling en op elke dienst die door Striekwold wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Leerling de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Striekwold aan Leerling aangeven op welke wijze Leerling de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Striekwold is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Leerling.
 5. De algemene voorwaarden van Leerling zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Striekwold niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door Striekwold gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Striekwold is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Leerling schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Striekwold het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Leerling om een voor Striekwold gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Leerling in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Striekwold zijn in beginsel indicatief en geven Leerling bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Striekwold is gerechtigd om de offerte aan van de Leerling nadat de offerte is gemaakt, te herroepen en haar prijzen te herzien in verband met onverwachte wijzigingen, verhoogde brandstofkosten etc. In een dergelijke situatie is Leerling gehouden om akkoord te gaan met het nieuwe aanbod of de overeenkomst te beëindigen, met vergoeding van de reeds door Striekwold gemaakte kosten. Vanaf het moment dat het volledig overeengekomen bedrag is betaald door Leerling, kan het bedrag niet meer gewijzigd worde, met uitzondering van de kosten van het CBR. De kosten van het CBR worden gecommuniceerd nadat de betreffende examens gepland staan.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Striekwold niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Leerling een Aanbod c.q. Overeenkomst van Striekwold heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (in gescand of origineel) aan Striekwold te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2.Een Overeenkomst kan worden aangegaan in de vorm van een pakket of in de vorm van losse lessen.

 1. Striekwold is niet gehouden aan een Aanbod indien Leerling redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Leerling geen rechten ontlenen.
 2. Indien Leerling een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Leerling.
 3. Elke Overeenkomst die met Striekwold wordt aangegaan of een project dat door Leerling aan Striekwold wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Striekwold is verbonden.
 4. Een Leerling zijnde een consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Striekwold met toestemming van Leerling reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. De Leerling ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Leerlingen wordt aangegaan, is elke Leerling afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Striekwold van Leerling verkrijgt, alsmede de inzet van de Leerling en/of het halen van tussentijdse toetsen, theorie- en/of praktijkexamens.
 2. Zowel Leerling als Striekwold kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Leerling.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Leerling onverlet voor zover Striekwold ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Leerling dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Leerling als Striekwold kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Striekwold nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6   Annulering van de Overeenkomst

 1. Een losse rijles kan tot 24 uur voor aanvang van de les kosteloos worden afgezegd of in overleg met Striekwold worden verschoven. Indien een rijles binnen 24 uur voor aanvang van de les wordt afgezegd, is Leerling het gehele lesbedrag verschuldigd, tenzij er sprake is van een dringende reden waarna er in overleg met Striekwold van deze bepaling kan worden afgeweken. Striekwold bepaalt te allen tijde over de gegrondheid van een eventuele dringende reden.
 2. Indien de Overeenkomst is afgenomen in de vorm van een pakket en de Leerling wenst tussentijds het pakket te beëindigen, geldt hiervoor een opzegtermijn van 1 maand. De reeds afgenomen lessen worden in rekening gebracht volgens het tarief van een losse rijles zoals vermeld op de Website van Striekwold. Het overige bedrag zal aan Leerling worden teruggestort.

 

Artikel 7   Uitvoering van de dienstverlening

 1. Striekwold zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. De Overeenkomst met Leerling wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen.
 2. Striekwold vangt aan met de uitvoering van de Overeenkomst zodra alle benodigde informatie door Leerling is verstrekt middels het inschrijfformulier. Leerling draagt zelf het risico en de eventuele schade wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt.
 3. De rijles wordt te allen tijde gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 4. Striekwold zal per Leerling voor zo veel mogelijk rijonderricht bieden uitgevoerd door dezelfde instructeur;
 5. Striekwold zal de Leerling periodiek en in ieder geval eens per 5 lessen informeren over de voortgang met betrekking tot de eisen gesteld aan het Praktijkexamen.
 6. Striekwold is verplicht uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de Leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid (hierna: het onderzoek) kan worden aangevraagd en waarop de Leerling de kosten van het Onderzoek aan Striekwold heeft voldaan, de aanvraag voor het Onderzoek door Striekwold -onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk in te dienen bij het CBR.
 7. Striekwold is voor zover redelijkerwijs mogelijk verplicht aan de Leerling, die via Striekwold het Onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van een onderzoek hetzelfde lesvoertuig als waarin de Leerling de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type ter beschikking te stellen;
 8. Striekwold is verzekerd tegen aansprakelijkheid jegens de Leerling en derden voor een dekking van in ieder geval € 1.000.000.
 9. Striekwold zal zich voor zover mogelijk inzetten de Leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid om een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een Onderzoek.
 10. Ingeval van ziekte en/of verhindering van de instructeur zal Striekwold –voor zover mogelijk– voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Striekwold de Leerling zo spoedig mogelijk informeren en met alternatieve data komen waarop de betreffende rijles alsnog zal worden gegeven en Leerling de vervallen les(sen) kan inhalen.
 11. Leerling heeft nimmer recht op een (schade)vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde gelden ingeval van uitval van een instructeur of andere overmachtsituaties. Striekwold rekent geen extra kosten voor de verzorging van lessen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een instructeur.
 12. Indien Striekwold een vervangende instructeur regelt, is het niet mogelijk om een rijles ten gevolge van de uitval van de oorspronkelijke instructeur kosteloos te annuleren
 13. Striekwold staat nimmer garant voor de uitkomst van het Onderzoek, het theorie-examen, de tussentijdse toets en/of andere deeltoetsen. Het volgen van de lessen biedt geen slagingsgarantie.
 14. Striekwold stelt het Lesmateriaal benodigd voor de deelname aan het examen tijdig ter beschikking, tenzij de Leerling nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 15. Indien en voor zover Striekwold theoriecursussen aanbiedt aan Leerling, is de Leerling verplicht alle cursusdagen bij te wonen om de cursus met succes af te kunnen ronden. Indien de Leerling de cursus of een deel hiervan niet, niet tijdig of niet succesvol afrondt, kan dit gevolgen hebben voor succesvol voltooien van een benodigd examen en kan in het ergste geval tot gevolg hebben dat de Leerling het examen in zijn geheel niet kan afronden.

 

Artikel 8   Verplichtingen Leerling

 1. Bij het aangaan van de Overeenkomst in de vorm van een pakket wordt aan Leerling een lesafsprakenkaart verstrekt. Leerling dient zich te houden aan de middels de lesafsprakenkaart schriftelijk vastgelegde datum, tijd en plaats van de rijles.
 2. Ingeval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Leerling dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan Striekwold. Indien dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan Striekwold extra kosten in rekening brengen. Dit laat de betalingsverplichting van Leerling onverlet. In geen geval ontvangt Leerling enige schadevergoeding of heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden indien hij niet de gehele les kan volgen.
 3. Bij het niet verschijnen van de Leerling wordt door Striekwold een wachttijd van 10 minuten in acht genomen, vanaf het moment van aanvang van de rijles. Indien Leerling niet binnen deze gestelde tijd op de afgesproken plaats verschijnt, zonder tijdige afzegging, is Leerling gehouden de volledige lesprijs te voldoen.
 4. Een rijles kan tot 24 uur voor aanvang van de les kosteloos worden afgezegd of in overleg met Striekwold worden verschoven. Indien een rijles binnen 24 uur voor aanvang van de les wordt afgezegd, is Leerling het gehele lesbedrag verschuldigd, tenzij er sprake is van een dringende reden waarna er in overleg met Striekwold van deze bepaling kan worden afgeweken. Striekwold bepaalt te allen tijde over de gegrondheid van een eventuele dringende reden.
 5. De Leerling is te allen tijde gehouden alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 6. De Leerling is verplicht eventuele medische klachten, waarvan Leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, kunnen beïnvloeden aan Striekwold te melden. Indien Leerling deze verplichting nalaat en de Overeenkomst hierdoor moet worden afgezegd of beëindigd, komen alle kosten voor rekening van de Leerling.
 7. Daarnaast is Leerling verplicht een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen ten behoeve van het afnemen van het Onderzoek , waaronder ook het theorie-examen, de tussentijdse toets of andere deeltoetsen.
 8. Indien er sprake is van een ontzegging van de rijbevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen, dient Leerling dit tijdig aan Striekwold te vermelden. Tekortkoming van deze melding leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Striekwold.

 

Artikel 9 De aanvraag van het onderzoek naar de rijvaardigheid en de tussentijdse toets

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk met Striekwold anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het Onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring(of het verstrekken van de laatste) contant aan de verkeersschool te worden voldaan. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het Onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van Striekwold waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het Onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
 2. Indien het Onderzoek niet kan plaatsvinden omdat Leerling niet (tijdig) op het Onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan Striekwold, of omdat de Leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de Leerling.
 3. Striekwold is gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het Onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de Leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

 

Artikel 10 De uitvoering van het praktijkexamen rijvaardigheid

 1. Indien volgens het CBR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd niet kan plaatsvinden, kan Striekwold, Leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
 2. Indien Leerling niet kan aanvangen met het onderzoek of deze niet kan voltooien ten gevolge van een dringende reden of indien het lesvoertuig, dan wel de instructeur van het CBR niet aanwezig is, zal Striekwold zorgdragen voor de aanvraag van een nieuw onderzoek zonder overige kosten voor de Leerling.

 

Artikel 11   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Leerling nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Leerling te komen, is Leerling verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Striekwold is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Leerling verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Striekwold, Striekwold een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Leerling.

 

Artikel 12   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Striekwold voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Striekwold opgestelde urenregistratie (nacalculatie) c.q. vaste prijzen per les/pakket indien de vaste lessen/pakketten overschreden zijn.

Indien Leerling de Overeenkomst annuleert of verzet, kunnen hiervoor administratiekosten in rekening gebracht worden.

 1. Leerling is verplicht de kosten van derden, zoals de kosten voor examens, die na goedkeuring van Leerling door Striekwold ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat Leerling een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Leerling het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 3. Leerling kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Striekwold is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 5. Leerling dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Striekwold.
 6. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Leerling wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Leerling uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 7. Kosten verband houdend met reeds aan Leerlinggeleverd of anderszins ter beschikking gesteld Lesmateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking en worden bij het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst bij Leerling in rekening gebracht.

 

Artikel 13   Incassobeleid

 1. Wanneer Leerling niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting,zal de Leerling eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien hij/zij binnen die termijn niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, alvorens hij/zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Leerling in verzuim is, zal Striekwold zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Striekwold meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Leerling.

 

Artikel 14   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. Striekwold gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Leerling en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Striekwold de betrokkene hierover informeren.
 2. Leerling is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Striekwold verwerkt worden. Leerling staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Leerling Striekwold tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Striekwold op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 15   Opschorting en ontbinding

 1. Striekwold heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Leerling nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Striekwold gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Striekwold is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Leerling in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Leerling schriftelijk worden bevestigd.
 3. Striekwold is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Leerling voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Leerling verplicht om Striekwold te vergoeden voor elk financieel verlies dat Striekwold lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Leerling.

 

Artikel 16   Overmacht

 1. Striekwold is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtsituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Striekwold wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Striekwold, (ii) schade aan een lesvoertuig van Striekwold ten gevolge van een aanrijding , (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Striekwold of door hem ingeschakelde instructeurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Striekwold buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Leerling worden betaald. Striekwold is niet verplicht om Leerling te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 17   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van Diensten door Striekwold leidt tot aansprakelijkheid van Striekwold, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Leerling geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Striekwold. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 2. De hoogte van de aansprakelijkheid van Striekwold is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Striekwold per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 3. Striekwold sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, voor zover een wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet.
 4. Enige door Striekwold opgeleverde adviezen, op basis van door Leerling onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Striekwold.
 5. De inhoud van het opgeleverde advies van Striekwold is niet bindend en slechts adviserend van aard. Leerling beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Striekwold opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Leerling. Leerling is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Striekwold. Striekwold is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 6. Striekwold staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Striekwold verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Leerling wegens tekortschieten aan de zijde van Striekwold vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Striekwold binnen 3 maanden nadat Leerling bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. 3 maanden na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Striekwold.

 

Artikel 18   Geheimhouding

 1. Striekwold en Leerling verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Leerling aan Striekwold bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Striekwold is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Striekwold opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Leerling. Het is Leerling uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Striekwold steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Leerling verstrekt.
 3. Indien Striekwold op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Striekwold zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Striekwold niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Leerling geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Striekwold aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Striekwold vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Leerling zal Striekwold vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Striekwold is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Striekwold en Leerling ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 19   Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Striekwold waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Striekwold en worden niet overgedragen aan Leerling tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Striekwold worden overgedragen aan Leerling, is Striekwold gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Leerling. Een dergelijke vergoeding dient door Leerling te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Leerling verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Striekwold rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Striekwold. Indien Leerling wijzigingen wenst aan te brengen in door Striekwold opgeleverde zaken, dient Striekwold expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Leerling verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Striekwold rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 20   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Leerling is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Striekwold verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Striekwold zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Leerling vrijwaart Striekwold van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Striekwold vrijwaart de Leerling voor aanspraken van derden ten gevolge van schade ontstaan door een botsing-, of een aanrijding of overrijding tijdens de rijles en het onderzoek tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Leerling. Hieronder wordt tevens verstaan de situatie waarin de Leerling een stof of geneesmiddelen heeft gebruikt waarvan zij weet of redelijkerwijs had behoren te weten dat het gebruik daarvan de rijvaardigheid kan verminderen, ten gevolge waarvan de Leerling niet of verminderd in staat is of wordt geacht het voertuig te besturen.
 4. De Leerling vrijwaart Striekwold voor alle aanspraken en/of boetes ten gevolge van het ingevorderd zijn van een rijbewijs en/of het het ontzeggen van de rijbevoegdheid om motorvoertuigen te besturen bij rechterlijke uitspraak, indien de opgave van de Leerling onjuist is.
 5. Indien Leerling elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Striekwold verstrekt, garandeert Leerling dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 21   Klachten

 1. Indien Leerling niet tevreden is over de service van Striekwold of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Leerling verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@striekwold.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Leerling voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Striekwold de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Striekwold zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 22   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Striekwold en Leerling is Nederlands recht van toepassing.
 2. Striekwold heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Leerling hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Striekwold en Leerling, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Doetinchem, 5 maart 2020

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.